Zen

sparrow_olga truskova

[CZE] “Nemůžeš si uvědomit sebe sama takového, jaký jsi, dokud se neutkáš s tím, kdo nejsi.” (Zen)

[ENG] “You cannot realize who you truly are unless you encounter who you are not.” (Zen)

Read More

Ostara

Ostara_olej-na-platne-65x85cm_30-1-2018

[CZE] Dívám se na Ostaru, jak jí čarování pěkně jde. Je spokojená, vyrovnaná, ví své. Taky jsem si střihla týden tvorby nazvaný „Stvoř si svůj den“ pod dojmem ezoterické literatury. Tváře mi plály, srdce bušilo, vše se zdálo tak jednoduché – jsme přece tvůrci svého života! Slavnostně jsem ve svém pokoji vyvěsila plakátek s oním nadšeným textem. Zafungovalo to náramně, skoro ihned, ale úplně jinak. Týden, po který jsem vzdorovala a nápis just nesundala, bych mohla pojmenovat „Týden pohrom“, případně „Kdo s koho“. No, nevyhrála jsem, cosi nebo kdosi mocnější než já mi předvedl, jak to asi je. Dal mi tím cennou lekci. Dokud na to nejsi připravená, nestvoříš si ani ťuk.
[ENG] I’m looking at Ostara, admiring how good she’s at witchcraft. She’s content, she’s stable, she knows. I also launched a week of sorcery called “create your own day” under the spell of New Age literature. My cheeks were flushed, my heart was thumping, everything seemed so simple – we are the creators of our lives! In my room, I solemnly put up a card with that most important text. It worked very well, almost immediately, but completely different. The week when I was refusing to take the card off, was a week of disasters, a kind of “who laughs last…” competition with the Divine. Well, I didn’t laugh best. I was given a valuable lesson instead. As long as one’s not ready for it, one can’t create a thing.

Read More

Pianistka… The Pianist…

pianistka

[CZE] Obdivuju všechny, kteří umí hrát na hudební nástroj. A když na něj hrají opravdu bravurně, dokáží vyjádřit své nejhlubší pocity, není na světě nic krásnějšího. Taky jsem se učila hrát na klavír. Zůstaly mi z toho dva dobré zvyky – nesnáším dlouhé nehty a občas si uvařím bylinkový čaj. Ten mi totiž vařívala laskavá žena mého nebesky trpělivého učitele.

[ENG] I admire everyone who can play a musical instrument. When they play it really well, they can express their deepest feelings and there’s nothing more beautiful in the world. I used to lear how to play the piano, too. It left me with two good habits. I hate long nails and sometimes I make myself a cup of infusion – the tea my teacher’s wife prepared for me, she being so kind and he being so patient with me.

Read More

Svatá rodina…Holly Family…

Svata rodina olga truskova

[CZE] Každý jsme se narodili do nějaké rodiny, prý jsme si ji jako duše vybrali. Ať už jsme měli ty nejlepší rodiče, nebo jsme kvůli nim prožívali peklo na zemi, nemůžeme na ně zapomenout, vymazat je. Možná částečně z vědomé mysli, ale kdesi v nás je máme pořád. Přála bych všem, aby při cestách k sobě při hledání svého pravého já, mohli své rodiče s láskou přijmout přesně takové, jací byli. Pochopit, že nemohli jinak, že lásky v sobě měli tolik, kolik jí uměli mít, že bez nich bychom to nebyli my. Mně se to po dlouhém „boji“ podařilo a udělalo mi to móc dobře. Mámo, táto, mám vás moc ráda.

[ENG] We were all born into a unique family. It is believed that we chose them on the soul level. Whether we had the best parents, or we went trough hell on Earth because of them, we can’t forget them, erase them. Maybe from our conscious mind, we can delete them, however, somewhere deep inside we are still connected. I wish we all could lovingly accept our parents for as they are. Understand that they couldn’t behave in a different way, understand that they loved us as much as they were able to, understand that without them we wouldn’t now be us. For me it was a long journey and it cost me some struggle but I managed to embrace them into my heart unconditionally, it felt sooo good. Mom, Dad, I love you!

Read More

Helena

Helena_olej-na-platne-60x50cm_27-12-2016R

[CZE] „Dělám všední dojem velkoleposti.“ Kdy jindy než na Svatého Valentýna je čas připomenout si citát J-F. Milleta a řídit se podle něj. Tedy v češtině vzešel spíš z nepřesného překladu, ale o to pěkněji vyzývá k sebelásce.

[ENG] “I make a casual impression of greatness.” It’s Saint Valentine’s day, time to remember the J-F Millet’s quote and follow it’s wisdom. Well, the quotation itself stems from an inaccurate Czech translation, none the less, it calls for self-love in a nice way.

Read More

Čarovné jezero… Enchanted Lake…

Carovne jezero

[CZE] Nic není jenom černé nebo bílé, často na tom špatném nedokážeme najít ani trochu dobrého. Jako třeba na sousedce, která je postrachem (nejen) okolí. Řeknete si : K čemu je taková baba dobrá? Ale nebýt ní a její silně záporné a útočné energie, byla by dnes cesta k nám zničená. Dokázala najíždějící náklaďáky zahnat levou zadní! Jak říkám – nic není jen špatně. Bože, chraň nám ji! (A nás před ní.)

[ENG] Nothing is just black or white, often we can’t find anything good in the bad. Like our neighbour who is a public menace. You ask yourself: what’s the service of a witch like this? But if it weren’t for her and her strong negative and aggressive energy, our access road would be devastated today. She was able to chase the coming trucks away! As I said, nothing’s wrong. God save our neighbour for us! (And us from her.)

Read More

Před bouří se neschováš… You Cannot Hide form the Storm…

red_raid

[CZE] Moje chemické období zapáleného objevovatele by se dalo parafrázovat „Přede mnou se neschováš“. Bylo to v začátcích mé cesty za poznáváním jiných názorů, jiných světů, jiných realit. Do cesty mi přišly informace o zázračném preparátu, který je snadné vyrobit si doma. Byla jsem nadšená. Tak jednoduché a vyléčí to kdeco! Jala jsme se konat – já, naprostý antichemik. Celá rodina byla chtě nechtě proléčována se mnou, přece o tenhle zázrak nikoho milého nepřipravím. Sebe jsem pasovala na pokusného králíka číslo 1 – dostávala jsem produkt do těla všemi možnými způsoby a otvory, byla jsem vynalézavější než tvůrce této metody. Ale opravdu to v ledasčem pomáhalo. Tuhle bouřlivou kapitolu jsem uzavřela poté, co jsem z fialové koupelny udělala jedním velkorysým gestem koupelnu žlutou. Naštěstí jen na chvíli, než plyn vyprchal. Tehdy jsem pochopila, že při mně celou tu dobu stáli mí andělé strážní, i když se asi občas taky dusili.

[ENG] My chemical era of a flaming explorer could be paraphrased as “you cannnot hide from me”. I was at the beginning of my journey towards researching into alternative opinions, other worlds, other realities. I stumbled on some information about a miraculous remedy, easy to make at home. I was excited. So simple and it cures everything! I got down to work – me, a complete anti-chemist. The whole family was being treated, nilly-willy, I wasn’t going to deprive them of such a miracle. I became a human guinea pig Number 1-I introduced the remedy into my body through multiple different ways, I was more inventive than the creator of this method himself. However, it actually helped with various things. I closed this turbulent chapter after I had turned our violet bathroom into yellow with just one of my generous gestures. Luckily, it took just a while before the gas evaporated and the violet reappeared. That’s when I understood that my angels had been standing by me all that time, even though they must have choked with me, too.

Read More